התנגדות לצוואה

להאזנה:

 

על מנת לחלק את עזבונו של מנוח בהתאם לצוואתו יש לבקש להוציא צו קיום צוואה. הצו נועד לאשר את נסח הצוואה ולהקנות לה תוקף משפטי. את הבקשה מפרסמים ברשומות השונות ובעיתון יומי על מנת לאפשר לכל מי שעשוי להיות מושפע מהצוואה שפורסמה להגיש התנגדות לקיום הצוואה. במאמר זה נדון בעילות שבגינן ניתן להגיש התנגדות לצוואה ובמאפייני ההליך מבחינה פרוצדורלית.

 

למה צריך להוציא צו קיום צוואה?

ללא קבלת צו קיום צוואה, לא ניתן לממש את הצוואה ולמעשה לא יהיה לה תוקף מחייב, הן כלפי היורשים והן כלפי כל הרשויות לרבות הבנקים, חברות הביטוח ורשם המקרקעין. במידה ולא הוגשו התנגדויות למתן צו קיום צוואה במועד הקצוב, הרשם לענייני ירושה מעביר את בקשת הצו לאפוטרופוס הכללי שבסמכותו לאשר אותה, להעביר אותה לבית המשפט לדיון או לדרוש ממבקשי הצו להשלים פרטים חסרים.

למה צריך להוציא צו קיום צוואה
למה צריך להוציא צו קיום צוואה

 

מי רשאי להתנגד לצוואה?

חוקי הירושה בישראל מאפשרים לכל אדם להגיש התנגדות לקיום צוואה, בין אם הוא משאריו של הנפטר ובין אם לאו. את בקשת ההתנגדות יש להגיש לידי הרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים ממועד פרסום בקשת צו קיום צוואה. במקרים מסוימים במידה ומוגשת בקשה לכך, הרשם או בית המשפט יורו על הארכה של המועד שבו ניתן יהיה להגיש ההתנגדויות.

 

הגשת תצהיר התנגדות לרשם

על מנת להתנגד לצו קיום צוואה, יש להגיש את בקשת ההתנגדות בתצהיר ערוך בכתב לרשם לענייני ירושה ובו יש לציין מדוע מגיש הבקשה מתנגד לקיום הצוואה שפורסמה תוך שימוש בעילות שהוגדרו בחוק. לא ניתן להתנגד לצוואה טרם שהוגשה בקשה למתן צו בעבורה על ידי מי מהיורשים או עורך דין דיני משפחה מטעמם.

יש לפרט בתצהיר על בסיס איזו עילה או עילות יש לפסול את הצוואה. את תצהיר התנגדות לקיום צוואה יש להגיש באופן פיזי בלשכת הרשם המטפל בתיק או בדואר למשרדו ולחילופין באמצעות האתר המקוון הייעודי.

לאחר קבלת ההתנגדות, הרשם יעביר את תיק הבקשה בצירוף ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני על מנת שזה ידון בתיק. בבית המשפט הליך ההתנגדות למעשה הופך לכתב תביעה והמבקש של קיום הצוואה מוגדר כתובע ואילו מגיש ההתנגדות מוגדר כנתבע.

התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה

בבית דין רבני או בבית המשפט

ברירת המחדל לדיון בהתנגדויות לצוואה היא בבית המשפט לענייני משפחה ורק במידה וכל הצדדים מסכימים לכך ניתן יהיה לנהל את ההליך בבית הדין הרבני בהתאם להלכות ירושה על פי דין תורה. על פי דיני משפחה לרבות בתחום של צוואות וירושות מקובלת ההנחה כי הערכאה הדתית נוטה להיטיב עם גברים על חשבון נשים ואילו הערכאה החילונית מאוזנת יותר בהיבט המגדרי.

 

עילות התנגדות לצוואה

כפי שציינו, לא ניתן לבקש פסילה של צוואה שלא באמצעות נימוק של ההתנגדות באחת או יותר מהעילות המפורטות בסעיפים 26-38 בחוק הירושה. התנגדות לצוואה צריכה להתבסס על עובדות שאם יוכחו במסגרת ההליך השיפוטי יביאו לסעד המבוקש על ידי מגיש ההתנגדות ולפסילתה של הצוואה על ידי בית המשפט.

את עילות ההתנגדות בחוק הירושה ניתן לחלק לשתי קבוצות, קבוצה אחת בה העילות נובעות מאי עמידה בקריטריונים הצורניים והקבוצה אחרת בה העילות נובעות מאי עמידה בקריטריונים מהותיים. כעת נדון בעילות השונות בהרחבה.

 

השפעה בלתי הוגנת

כאשר כותב של צוואה היה מצוי בעת כתיבתה ביחסי תלות באחר וזה ניצל זאת לשם נישול היורשים האחרים לטובתו הדבר קרוי השפעה בלתי הוגנת. על מנת שבית המשפט יקבע כי במקרה מסוים יש לפסול את הצוואה בגין עילת התנגדות זו, הוא אינו מסתפק בבחינת עצם התלות אלא בוחן אם ישנן ראיות כי המוטב ניצל את כוחו ביחסי התלות לשם הזכייה בירושה.

השפעה בלתי הוגנת
השפעה בלתי הוגנת

 

אי כשרות לערוך צוואה

עילת התנגדות נפוצה נוספת בה נעשה שימוש לשם התנגדות לצוואה היא טענה לאי כשרות של המצווה לצוות. השאלה הנידונה היא לא מצבו של המצווה טרם פטירתו אלא כשירותו של המצווה בשעה שערך את הצוואה הנידונה ובאיזו מידה הוא היה יכול להבחין בטיבה. על מנת להתמודד עם סוג זה של התנגדות רבים בוחרים לצרף לצוואה חוות דעת לגבי מצב הכשירות.

 

מעורבות בעריכת הצוואה

עילת התנגדות לצוואה של מעורבות בעריכת הצוואה דורשת מהמתנגד סף ראייתי גבוה בבואו לטעון כי המוטב היה מעורב בכתיבת הצוואה באופן שמצדיק את פסילתה. לא מספיק להוכיח את עצם המעורבות ויש להראות כי רמת המעורבות הייתה כזו שהשפיעה על המצווה לשנות את הוראות הצוואה לטובת האדם המעורב.

בית המשפט מתערב במקרה של העלאת עילה זו רק במקרי קיצון שבהם הוא סבור כי הזוכה בצוואה או מי מטעמו השפיעו באופן שאינו הוגן, בחוסר תום לב ובכוונת ניצול על המצווה על מנת להטות את הוראות הצוואה לטובתם.

 

התנגדות לצוואה בטענה לצוואה סתומה

חשוב לערוך צוואה תוך קבלת ייעוץ משפטי ממומחה כגון, עורך דין מיכאל פיינברג על מנת שזו תנוסח בהתאם לדין ובאופן שאינו משתמע לשני פנים. עם זאת במקרים בהם הנפטר ערך לבדו את צוואתו וחלק מההוראות או כולם אינם ברורות ניתן לבקש לפסול את כולה או את חלקה בשל צוואה סתומה. בית המשפט יידרש לקבוע אם ניתן להבין כיצד ביקש לחלק את עזבונו.

ישנם מצבים בהם יש בעיית פרשנות וניתן לטעון לאי בהירות. דוגמה לכך כאשר מוריש מצווה את רכושו ל"אישתי" ובמועד פטירתו הוא היה נשוי בכלל לאשה אחרת מזו אשר היה נשוי לה במועד עריכת צוואתו. השאלה הפרשנית  לה יידרש בית המשפט הוא האם המוריש ציווה את רכושו לאשתו שהייתה בעת עריכת הצוואה או לאשתו בעת פטירתו.

כאשר לא ניתן להבין מלשון הצוואה למי ציווה המוריש או מה ציווה הרי שלא ניתן יהיה להשלים חסר זה באמצעות פנייה לראיות ועדויות חיצוניות.

 

טעות בצוואה בשל הנחות שגויות

חוק הירושה קבע כי טעות מהותית בצוואה יכול להוות עילה לפסילתה. מדובר בעילות התנגדות שהשימוש בה נדיר יחסית והמתנגד נדרש להוכיח כי המצווה סבר כי קיימות עובדות השונות מהמציאות ומתקיימת זיקה ברורה בין ההנחה המוטעית לבין הוראותיו בצוואה. מי שמעלה טענה מעין זו נדרש להוכיח באיזה אופן ידיעת העובדות הללו הייתה גורמת להוראה שונה.

 

מסירת זכות הציווי לאחר

בהתאם לחוק הירושה הזכות לצוות באמצעות צוואה היא של המצווה בלבד. גם אם המצווה מעוניין בכך הוא אינו יכול להורות בצוואה כי אדם שלישי הוא שיחליט לגבי אופן חלוקת העיזבון מלבד במקרים שהוחרגו במפורש בחוק. הוראה בצוואה המורה לאדם כלשהו לקבוע מי יירש אותו מהווה הוראה פסולה מלבד כאשר מדובר על מנה מוגדרת מתוך העיזבון בתנאים מסוימים.

 

צוואה לא חוקית

ניתן להגיש בקשת התנגדות תוך שימוש בעילה של צוואה או הוראה שאינה חוקית. לא ניתן להתנות קבלת חלק מהעיזבון בביצוע עבירה והדבר נדמה כמובן מאליו. התנגדות בטענה זו הינה נדירה מאוד. כאשר המצווה מתנה את העברת הירושה בכך שהיורש לא יהיה בחדלות פירעון הדבר אינו מוגדר כהוראה בלתי חוקית ומותר לו לדאוג שהעיזבון יישאר בקרב בני משפחתו ולא יגיע לנושים.

 

הוראה בלתי אפשרית בצוואה

עילת התנגדות לצוואה בגין הוראה בלתי אפשרית נדירה גם כן והימצאותה בצוואה עשויה לעורר גם שאלות לגבי עצם כשירותו של המצווה בעת הכתיבה. הוראה בלתי אפשרית היא הוראה שאינה תחת סמכותו או תחת יכולותיו של המצווה בהתאם לדין. הורשה של נכס למי שהיורשים לאחר שזה כבר נמכר או הועבר במתנה לאדם אחר הוא דוגמא לסוג כזה של הוראה.

 

הוראה בלתי מוסרית

עילת התנגדות נוספת אשר שכיחה יותר היא של צוואה או הוראה בלתי מוסרית. החוק מאפשר למצווה להציב תנאים בתוך הצוואה על מנת להתאים את רצונותיו לתרחישים אפשריים שונים ועל מנת להשפיע על היורשים בהתאם לאמונותיו כל עוד הדבר סביר מבחינה מוסרית. מצבים שלרוב נחשבים לתנאים קבילים הם, התניה להגעה לגיל מסוים, רכישת מקצוע וכן הלאה.

לעומת זאת ניסיון להתנות בצוואה קבלת הירושה בפרידה מבן או בת זוג למשל יהווה סתירה למה שבית המשפט מכנה "תקנת הציבור" כלומר דבר שאינו מקובל ופסול מוסרית בהתאם לערכים המשותפים של החברה הישראלית כיום.

 

צוואה מזויפת

ניתן להגיש התנגדות לצוואה גם בשל בעיות מהותית של המסמך עצמו. ניתן לטעון כי הצוואה שהוגשה לרשם והוצגה בפני בית המשפט הינה צוואה מזויפת וכלל לא נחתמה על ידי הנפטר. צוואה מזויפת היא צוואה פסולה ויורש שהגיש בקשה לקיום צוואה מזויפת עשוי אף לאבד את זכותו לרשת את חלקו בעיזבונו של המוריש במידה והדבר הוביל להרשעתו בפלילים.

 

צוואה לא עדכנית

מקרה אחרון בו נדון בסיבות להתנגד לצו קיום צוואה נוגע לעדכניות של הצוואה. כל צוואה עדכנית מבטלת את כלל הצוואות הקודמות ולאחר שפורסם בקשה לצו קיום צוואה ניתן להציג צוואה מאוחרת ולבקש שבעבורה יינתן הצו. כאשר אדם נפטר ולא ידוע על הימצאות צוואה יש להגיש בקשה למתן צו ירושה בהתאם לסדר ההורשה בדין. גם בקשה זו מפורסמת על מנת לאפשר הגשת התנגדות לצו ירושה במידה וישנה צוואה אשר הופקדה בידי אחר.

 

על מי נטל ההוכחה?

במרבית המקרים נטל הראיה מוטל על המתנגד לקיים הצוואה מכיוון שהוא המבקש לבטל את "רצונו" של המת. מכיוון שכיבוד רצון המת הוא העיקרון המנחה את בתי המשפט ההתנגדות תתקבל רק לאחר הצגת ראיות כבדות משקל לקיום עילה המצדיקה את הפסילה בהתאם לחוק. עם זאת כאשר קיים פגם ברור בצוואה הנטל להוכחת תוקפה של הצוואה מועבר אל מי שמבקש להורות על קיומה.

 

קבלת ההתנגדות ע"י בית המשפט

במידה ובית המשפט מוצא כי העילה שבגינה הוגשה התנגדות לצוואה מתקיימת הוא יורה על פסילה של הצוואה וביטול של צו הקיום. במידה וקיימת צוואה קודמת ניתן יהיה לבקש מחדש צו קיום בעבורה ובמידה ולא קיימת צוואה אחרת עיזבונו של המנוח יחולק בין היורשים לפי סדר הירושה שנקבע בדין.

 

להגן על הצוואה מראש

על מנת להקטין את הסיכון שמי מהיורשים יתנגד לצוואה, המצווה יכול לנקוט במספר צעדים. ניתן לכלול בצוואה סעיף הכולל הוראה כי מי שיגיש התנגדות לצוואה בכל טענה שהיא יאבד גם את החלק שרשום לטובתו כתוצאה מכך. ניתן להזמין בדיקה קוגניטיבית ולצרף חוות דעת המעידה על הכשירות במועד העריכה. לשם כך ניתן גם לצלם בווידיאו את מעמד החתימה.

 

סיכום התנגדות לצוואה

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בנושא של התנגדות לצוואה בהרחבה. על מנת למנוע מצבים של אי בהירות, שילוב תנאים שלא יעמדו במבחן החוק ובאופן כללי להקטין את הסיכון לפסילה של הצוואה יש לערוך את הצוואה בסיוע של עורך דין המומחה בתחום. בנוסף, לאחר חתימת המצווה והעדים מומלץ להפקיד את הצוואה למשמורת אצל רשם הירושות.

על פי הדין, מבקש צו קיום הצוואה אינו חייב להשיב להתנגדות כל עוד בית המשפט לא ציווה עליו לעשות זאת. לא תמיד כדאי להגיב וחשוב לקבל ייעוץ משפטי אם לעשות זאת. לרוב נטל הראיה לפסילת הצוואה הינו על המתנגד ובמידה וההתנגדות אינה עומדת בדרישות החוק הבקשה תיפסל גם ללא תשובת הצד האחר.

ההיבט המהותי מתייחס לאלמנטים התלויים במוריש ונדרשים על מנת שהצוואה תהיה כשרה ותקפה. במסגרת זו נכללות עילות הנוגעות לכשירותו של המצווה, מעורבות הזוכים בעריכת הצוואה, יכולתו להבחין בטיבה של צוואה והשפעה בלתי הוגנת.

בהיבט הצורני נכללים עילות הקשורות לזהות הכתב, העדים, גמירות הדעת בצוואה, חוסר בחוות דעת רפואית ופגמים צורניים. ערעור על זהות הכתב יכול להוות בסיס לעילת צוואה מזויפת. במקרה של פגם צורני בצוואה ניתן להעביר את נטל הבאת הראיות אל הצד המבקש לקיים את הצוואה.

תוכן הצוואה צריך להיות כתוב בהתאם להוראות בחוק הירושה. ניסוחים או הוראות המעבירות את מתן זכות בחירה לאחר לבחירת זהות היורש או לאופן חלוקת היקף העיזבון, הם ניסוחים שחוק הירושה אינו מתיר ובית המפשט עשוי לקבוע שההוראה בטלה.