תצהיר הסתלקות מירושה

מה היא בכלל הסתלקות מירושה?

הסתלקות מירושה היא הפעולה שבה אחד מהיורשים או הזכאים לפי ירושה או צוואה, מוותרים על חלקם באותה ירושה או צוואה לטובת יורש או זכאי אחר. פעולת ההסתלקות מירושה מתבצעת על ידי מילוי תצהיר הסתלקות מירושה. אותו תצהיר הסתלקות מירושה חייב לקבל אישור של עו"ד ירושה או כל עורך דין אחר. עו"ד מיכאל פיינברג הינו עו"ד ירושה עם ניסיון רב בתחום, ובפרט בנושא מילוי ואישור של תצהיר הסתלקות מירושה.

 

תצהיר הסתלקות מירושה

 

באילו מקרים תהיה הסתלקות מירושה?

המקרה הקלאסי שבו תהיה הסתלקות מירושה, היא כאשר אב המשפחה נפטר ולא הותיר אחריו צוואה. במקרה כזה, שבו אין הוראות ברורות מפי המנוח לגבי אופן חלוקת העזבון שלו – העזבון יתחלק לפי דין. חוק הירושה קובע שבמצב קלאסי שכזה, אשתו של המנוח תקבל 50% מהעיזבון, ו-50% הנותרים יתחלקו בין הילדים שלהם.

פעמים רבות, הילדים מחליטים להסתלק מירושה שכזו לטובת אימם. ישנן סיבות רבות ומגוונות מדוע הילדים ירצו להסתלק מעיזבון לטובת האם. לפעמים זה קשור בכבוד, ולפעמים הם לא זקוקים לכסף כרגע ודווקא האם זקוקה לכסף, מה גם שבמקרה הקלאסי, הילדים יקבלו בסופו של דבר את הכסף הזה לאחר לכתה של אימם.

יש עוד מקרים שבהם היורש לא ירצה לרשת את חלקו. לפעמים, המנוח משאיר צוואה עם תנאים, והיורש לא מעוניין למלא את התנאים האלה. לפעמים יש תכנוני מס שונים שבמסגרתם היורש מעדיף להסתלק כרגע מאותה ירושה, ועוד.

 

מילוי תצהיר הסתלקות מירושה

תצהיר הסתלקות מירושה הינו מסמך יחסית פשוט למילוי ולהבנה. האלמנט הרגיש יותר הוא להבין את כל המשמעויות של התצהיר ושל הפעולה המשפטית הזו. את המשמעויות הללו בדרך כלל יסביר עורך הדין שמאשר את התצהיר, שכן תפקידו בין היתר הוא לוודא שהמצהיר מודע לפעולה שהוא מבצע ולהשלכותיה.

את גוף התצהיר ניתן למצוא באתר הממשלתי. יש להקפיד על מילוי התצהיר בצורה מדויקת, ולא להתבלבל בין הפרטים של כל הנוגעים בדבר.

המנוח הוא האדם שנפטר והשאיר אחריו את העיזבון, ויש למלא את הפרטים שלו בכותרת, ובסעיף 1. המצהיר הוא אותו יורש או זכאי שמחליט להסתלק מהעיזבון, ועליו למלא את פרטיו האישיים בפתיח התצהיר.

בסעיף 2 בתצהיר יש למלא את שיעור ההסתלקות מהעיזבון. כלומר, אם המצהיר קיבל 50% מהעיזבון, הוא יכול להחליט מאיזה אחוז הוא מסתלק. האם הוא מעוניין להסתלק מכל ה-50%, או שמא רק מ-20% לדוגמא? הבחירה בידיו.

בסעיף 3 בתצהיר יש למלא את פרטיו של האדם שמעוניינים להסתלק לטובתו. למשל, במקרה הקלאסי שבו הילד מסתלק מהעיזבון לטובת האם, עליו למלא בסעיף 3 את פרטיה של האם. לאחר מילוי התצהיר, יש ליצור קשר עם עו"ד לטובת אישור התצהיר.

 

דוגמא לתצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון

 

תיק עיזבונות: ____12345______   

בעניין עזבון המנוח: ____ישראל ישראלי___

 

תצהיר בדבר הסתלקות עזבון

אני הח"מ ____דניאל ישראלי____ ת.ז ____00000000_____ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כי כל העובדות שלהלן הינן אמת:

  1. אני מגיש בזאת לרשם הנכבד כתב הסתלקות מעיזבון המנוח ___ ישראל ישראלי___   , ת.ז _____11111111_____ , אשר כתובתו האחרונה הייתה: רח' ____בן גוריון 4 ירושלים___ (להלן: "המנוח") וזאת בהתאם לאמור בסעיף 6 לחוק הירושה, תשכ"ח – 1965 ולתקנה 16 לתקנות הירושה תשנ"ח – 1998.
  2. שעור הסתלקותי מהעיזבון הוא __50%___.
  3. הסתלקותי מהעיזבון היא לטובת ___טובה ישראלי___ , ת.ז ___22222222___ שהוא/היא: _____אשתו_____ של המנוח.
  4. הסתלקותי זו הינה סופית מוחלטת מלאה ובלתי חוזרת.
  5. אני מצהיר כי זה שמי להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המצהיר: ____דניאל_____

 

אישור

אני הח"מ _____עו"ד מיכאל פיינברג__ מאשר, כי ביום __1.1.2024__ הופיע בפני מר ___דניאל ישראלי___ שזיהה עצמו ע"י תעודת זיהוי מס' ___00000000___ / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

חתימה וחותמת של עורך הדין: ___ עו"ד מיכאל פיינברג___