צוואות וירושות

להאזנה:

חוק הירושה הסדיר את המסגרת המשפטית והבירוקרטית בכל הנוגע לצוואת וירושות. המסגרת המשפטית והסדר החוקי של  צוואות וירושות תלויים בשאלה אם המוריש הותיר אחריו צוואה תקפה או לא. כאשר אדם נפטר ללא צוואה עיזבונו יעבור ליורשיו על פי הסדר שנקבע בחוק וכאשר ישנה צוואה בהתאם לנכתב בה. בהמשך נרחיב לגבי ירושה עם ובלי צוואה, עילות התנגדות לצוואה ועוד.

יורשים על פי הדין

בהתאם לסעיף 10 בחוק הירושה בהעדרה של צוואה תקפה, היורשים יהיו בהתאם לקרבה המשפחתית למוריש על פי הדין. היורשים בסדר שנקבע בחוק יהיו בן או בת הזוג של הנפטר במידה והם חיים והם יהיו זכאים למחצית מעיזבון. ילדי הנפטר זכאים למחצית השנייה של העיזבון ובמידה ובן או בת הזוג של הנפטר כבר אינם בין החיים הם יהיו זכאים לכלל העיזבון.

כאשר המוריש נפטר ללא בן או בת זוג וללא ילדים גם כן, העיזבון עובר להוריו של הנפטר וכן הלאה. כאשר הנפטר ערירי ואין בנמצא כל קרובי משפחה שכלולים בסדר הטבעי שנקבע בחוק הירושה העיזבון יועבר לרשות המדינה.

יורשים על פי הדין
יורשים על פי הדין

מימוש הירושה בהעדר צוואה

כאשר היורשים מעוניינים לקבל את ירושת הנפטר ולממש את נכסיו עליהם להגיש בקשה לקיום צו ירושה לרשם לענייני ירושה. הגשת הבקשה מאפשרת לרשם לבדוק אם הופקדה אצלו צוואה של הנפטר ולפרסם את בקשת הקיום על מנת שבמידה וקיימת צוואה הדבר יוגש לרשם.

במידה ולא הוגשו התנגדויות לקיום הירושה הן עקב צוואה והן עקב אי הכללה של יורש על פי הדין, הרשם יוציא צו ירושה. הצו יציין את פרטי היורשים ואת חלקם בעיזבון אך לא יפרט מהם הנכסים הכלולים בעיזבון או את היקפם. כאשר ההליך מתנהל ללא ערעורים והשגות טווח הזמן בין מועד הגשת הבקשה הראשונית לבין הוצאת צו ירושה אורך עד שלושה חודשים.

הגשת התנגדות למתן צו ירושה

מי שמבקש להתנגד למתן צו ירושה נדרש להגיש בקשה לרשם תוך 14 ימים ממועד פרסום בקשת קיום הירושה ברשומות ובעיתונות היומית. לאחר הגשת ההתנגדות הרשם יעביר את התיק לבית משפט לענייני משפחה וזה יקבע מועד לדיון בהתנגדות. בסמכות בית המשפט להורות על קבלה של ההתנגדות, דחייתה או על שינוי של דרך הירושה בהתאם לטענות שהוצגו בפניו.

צוואות וירושות
צוואות וירושות

מהי צוואה ומי יכול לרשת

בהתאם לדיני צוואות וירושות צוואה הינה מסמך בו האדם קובע מי יירשו את נכסיו לאחר פטירתו. בהתאם לחוק הירושה לכל אדם עומדת הזכות לכתוב צוואה כרצונו והוא רשאי להוריש בצוואתו את כלל העיזבון או את חלקו לכל גורם שהוא חפץ, לרבות אנשים שאינם קרובי משפחתו כמו גם לגופים וארגונים נוספים.

רק מי הורשע בהליך פלילי בגרימת מותו של הנפטר או מי שניסה לרשת שלא על פי הדין כגון, באמצעות זיוף או העלמה של הצוואה לא יהיה זכאי לרשת את הנפטר גם במידה והצוואה מורה על כך.

מימוש הצוואה לאחר מות המוריש

הליך מימוש הצוואה נפתח בהגשתה לרשם הירושות לצד בקשה למתן צו לקיום הצוואה. לאחר הגשת הבקשה, הרשם מפרסם אותה ברשומות ובעיתונות היומית על מנת לאפשר הגשת התנגדויות למימושה. במידה ולא הוגשו התנגדויות במהלך השבועיים שהחוק הגדיר לכך, הרשם ייתן צו לקיום צוואה. קבלת צו זה מאפשר ליורשים המצוינים בצוואה לקבל את חלקם בעיזבון.

מי יכול להגיש התנגדות לצוואה

כל מי שרואה את עצמו נפגע מקיום צוואה שפורסמה זכאי להגיש התנגדות לרשם תוך שימוש בעילות שהמחוקק קבע בחוק הירושה. העילות הנפוצות להתנגדות לצוואה בהתאם לדיני צוואות וירושות הן, השפעה בלתי הוגנת, אי כשרות לערוך צוואה, מעורבות בעריכת צוואה, טעות בצוואה, צוואה סתומה, הוראה בלתי חוקית, הוראה בלתי מוסרית ומסירת זכות הציווי לאחר.

טענה להשפעה בלתי הוגנת

מצב של השפעה בלתי הוגנת הוא כאשר הנהנה מהצוואה ניצל את תלותו של המוריש בו לשם שינוי דעתו לגבי אופן חלוקת עיזבונו תוך העדפתו על פי היורשים האחרים. מי שמגיש התנגדות בעילה זו נדרש להוכיח, הן את עצם קומה של תלות משמעותית בין המצווה והזוכה שבצוואה והן את הטענה כי תלות זו נוצלה בפועל על מנת להשפיע על הוראותיו של המצווה בכתיבת צוואתו.

טענה להשפעה בלתי הוגנת
טענה להשפעה בלתי הוגנת

טענה לאי כשרות לערוך צוואה

אי כשירות של המצווה לערוך צוואה וכתיבת צוואה במצב בו המצווה אינו מסוגל להבחין בטיב הוראותיו הינה טענה נפוצה בהליכים משפטיים בתחום של צוואות וירושות כיום. מי שמגיש בקשת התנגדות לצו קיום צוואה בעילה זו נדרש להוכיח כי אי הכשירות התקיימה במועד עריכת הצוואה. אובדן של הכשירות לאחר מועד זה אינה פוגעת בתקפותה של הצוואה.

טענה למעורבות בעריכת הצוואה

בעילת ההתנגדות של מעורבות בעריכת הצוואה מועלית הטענה כי המעורבות הייתה משמעותית והיא השפיעה על המצווה להיטיב עם האדם המעורב או גורם הקשור אליו. מי שמתנגד בעילה זו נדרש לא רק להוכיח את מעורבותו של הנהנה אלא שזו נעשתה באופן שאינו הוגן ובחוסר תום לב מתוך כוונת ניצול.

עצם הנוכחות של הנהנה בעת עריכת הצוואה ואף העברת התשלום אל עורך דין דיני משפחה המלווה את עריכת הצוואה אינם מספיקים על מנת שבית המשפט יפסול את הצוואה בעילה זו.

טענה לצוואה סתומה

העיקרון המנחה את בית המשפט בבואו לדון בסוגיות של צוואות וירושות הוא כיבוד רצונו של הנפטר. כאשר מוגשת בקשה לצו קיום צוואה עבור צוואה שלא ניתן להבין את הוראותיה ניתן להגיש התנגדות לה תוך שימוש בעילה של צוואה סתומה. בית המשפט נוטה שלא לפסול את כלל ההוראות במידה ומדובר בהוראה יחידה אשר אינה מובנת.

העברת זכות הציווי לאחר

בהתאם לחוק הירושה הזכות לצוות באמצעות צוואה הינה זכות אישית ולא ניתן להעביר את זכות הבחירה לגבי זהות היורשים ואופן החלוקה ביניהם לאדם שלישי מלבד במקרים חריגים שהוגדרו בחוק. במידה והמצווה הורה כי עורך דינו או בנו הבכור הם שיקבעו כיצד לחלק את העיזבון הדבר אינו עומד בדרישות החוק ובית המשפט עשוי לפסול את הצוואה או חלקים ממנה.

התנגדות לצוואה לא חוקית

במידה ופורסמה צוואה הכוללת הוראה לא חוקית ניתן להתנגד לה ובית משפט עשוי לבטלה. הכוונה בעילה זו אינה לעצם הנישול המכוון של מי מהיורשים שכן הדבר לחלוטין בסמכותו של המצווה אלא למשל, בהתניית קבלת מנה או חלק מהעיזבון בביצוע מעשים לא חוקיים לרבות עבירות מס או בנייה.

טענה להוראה בלתי אפשרית

עילת התנגדות נוספת שקיימת בחוק הירושה היא של הוראה בלתי אפשרית. אדם אינו יכול לדוגמא לצוות על הורשה של רכוש שכבר אינו בבעלותו. עם זאת המצווה רשאי להורות על התניה של מתן חלק מהעיזבון ליורש מסוים בתנאי שזה יעביר רכוש אחר תמורתו ליורש אחר והדבר לא ייחשב להוראה בלתי אפשרית. הדבר רלוונטי לדוגמא בכל הנוגע לאופן החלוקה של עסקים משפחתיים.

התנגדות עקב הוראה בלתי מוסרית

הנושא של הצבת תנאים בצוואה על מנת לרשת הינו מורכב וחשוב לקבל ליווי משפטי בעת עריכת הצוואה על מנת לוודא שהתנאים יעברו את מבחנו של בית המשפט. ניתן להגיש בקשת התנגדות בשל הוראה בלתי מוסרית כאשר המצווה מתנה את הזכאות לירושה בעמידה באורח חיים קיצוני מסוים. בית המשפט עשוי לבחון אם התנאי הינו לגיטימי כגון חובת רכישה של תואר אקדמי או כזה הנוגד את "תקנת הציבור" לדוגמא גירושין מבן או בת הזוג.

עריכת צוואה הדדית

חוק הירושה קובע כי בני זוג רשאים לערוך יחדיו צוואות הדדיות אשר ישלימו האחת את השנייה ויספקו לשני הצדדים הגנה כלכלית למקרה שמי מבני הזוג נפטר קודם לאחר. במסגרת צוואה הדדית ניתן להוריש את כלל העיזבון או את חלקו לבן הזוג השני ולקבוע כי רק לאחר פטירתו הרכוש יעבור לידיהם של היורשים האחרים.

המימוש של צוואה הדדית לאחר פיטרת המוריש זהה לכל צוואה רגילה. עם זאת כל עוד שני בני הזוג בחיים ניתן לבטל את התוקף של צוואה הדדית באמצעות הודעת ביטול בין הצדדים. גם לאחר פטירת מי מבני הזוג, בן הזוג האחר רשאי לוותר על חלקו בעיזבון במידה והוא מעוניין בכך.

ליווי של עורך דין בעריכת הצוואה

בכל מקרה שבו רוצים לקבוע כיצד רכושם יחלוק לאחר מותכם מומלץ להיעזר בעורך דין צוואות וירושות מנוסה על מנת לערוך צוואה בפני עדים שיהיה קשה לערער עליה. העורך דין יכול לסייע למנוע, הן פגמים מהותיים והן פגמים צורניים שעשויים להביא לביטולה של הצוואה. ניתן גם להכניס התניות הקובעות כי ניסיון של מי מהיורשים לערער על הצוואה יביא לנישולו המלא.

הדגמת הכשירות במעמד החתימה

עורך דין המתמחה בתחום דוגמת, עורך דין מיכאל פיינברג יכול גם להמליץ כיצד להדגים את הכשירות של עורך הצוואה על מנת שיהיה קשה לערער על תקפות הצוואה בעילה זו. עורך הדין עשוי להציע על ביצוע בדיקה קוגניטיבית על ידי רופא המתמחה בתחום ולצרף את הדו"ח שלו לצוואה. את הצוואה לצד התיעוד של הכשירות ניתן גם להפקיד מבעוד מועד אצל רשם הצוואות.

מלבד הדגמה של הכשירות בדו"ח מצורף, עורך הדין יכול לצלם בווידיאו את מעמד החתימה תוך דיון עם המצווה לגבי היקף הרכוש ואופן חלוקתו ליורשים השונים. הדבר עשוי להדגים לבית המשפט במידה והדבר יידרש כי המצווה הבין היטב את טיבם של הוראותיו במועד ניסוח ההוראות.

סיכום צוואות וירושות

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של ירושות וצוואות בהרחבה. כל עוד הנפטר לא הותיר אחריו צוואה עיזבונו יעבור ליורשיו בהתאם לסדר שנקבע בחוק. כפי שציינו, אופן המימוש של הירושה עם ובלי צוואה דומה מבחינה בירוקרטית ויש להגיש בקשה לרשם לשם הנעת התהליך. במאמר גם הצגנו חלק מהעילות שבאמצעותן ניתן לבסס התנגדות לצוואה. במידה ובית המשפט יורה על פסילה של הצוואה באחת מבעילות או יותר העיזבון יחולק בהתאם לסדר החוקי.

חוק הירושה הסמיך הן את בית המשפט לענייני משפחה והן את בית הדין הרבני לדון בתיקי ירושה. ברירת המחדל המשפטית היא בקשה להוצאת צו מהרשם לענייני ירושות אשר במקרה של התנגדויות יעביר את הדיון לבית המשפט. במידה והן היורש והן המערער חפצים בכך ניתן לבקש שהדיון יועבר לבית הדין הרבני.

ההפקדה נועדה לתת תוקף ראייתי ומשפטי לצוואה המופקדת. עם זאת, כל עוד כותב הצוואה כשיר לכך משפטית הוא רשאי לכתוב צוואה חדשה אשר תבטל את זו שהופקדה. מומלץ במקרה של ערכית צוואה חדשה להחליף את זו שהופקדה על מנת שמימוש הצוואה האחרונה יהיה פשוט יותר.

במידה ובני זוג עומדים להיפרד חשוב מאוד לכתוב צוואה אשר תשקף את המצב המשפחתי החדש. כל עוד הליך הגירושין לא הושלם, בן או בת הזוג הרשמיים של הנפטר יהיו זכאים למחצית מהעיזבון כל עוד לא הוגדר במפורש אחרת בצוואת הנפטר.

על פי דיני ירושות וצוואות  צוואה שיש בה תנאי כי  היא אינה ניתנת לשינוי לא תהיה תקפה מכיוון שמדובר בתנאי שאינו חוקי וסותר את עצם ההגדרה בחוק למהי צוואה. מכיוון שמטרת הצוואה היא כיבוד ומימוש של רצונו של המוריש היא אף פעם אינה סופית כל עוד המצווה כשיר לכך.

מאמרים נוספים:

מנהל עיזבון

לאחר שאדם נפטר, בדרך כלל נכסיו יחולקו ליורשיו הטבעיים, או שיחולקו לפי הוראותיו של המנוח בצוואתו. ואולם, לא תמיד קיום צוואה הוא עניין פשוט, ולפעמים

להמשך קריאה »

צוואה בכתב יד

ענייני ירושה הם כמעט תמיד נושאים רגישים מאוד, ויש להם השפעה גדולה מאוד על היחסים בתוך המשפחה. ניסוח צוואה בכתב יד הוא אחת הצורות האפשריות

להמשך קריאה »

צו קיום צוואה

כאשר אדם עורך צוואה ובה קובע איזה חלק מרכושו יעבור בירושה למי מבני משפחתו או מכריו, מדובר במסמך תקף כל עוד נעשה לפי הכללים המשפטיים

להמשך קריאה »

ביטול צוואה

צוואה היא אחד המסמכים החשובים ביותר שכל אדם משאיר אחריו. מסמך זה קובע, בין היתר, למי יעבור כל רכושו של אותו אדם לאחר מותו. בחלק

להמשך קריאה »

צוואה הדדית

פעמים רבות, נשאלת השאלה מהי צוואה הדדית, שכן אנשים רבים אינם מודעים לסוגים השונים של צוואות שניתן לערוך, ובאופן כללי זה נושא שבדרך כלל מעדיפים

להמשך קריאה »