ייפוי כוח מתמשך

להאזנה:

ייפוי כוח מתמשך מהווה מסמך משפטי שיפה למצבים עתידיים, בהם עשוי להתרחש מצב שבו אדם ייצא מכשירות המאפשרת לו לקבל החלטות ולנהל את ענייניו בהיבטים חשובים. ייפוי הכוח המתמשך ממנה למעשה אדם אחר שיפעל בשם המיופה ובתחומים שרצויים מבחינתו, בכפוף לסמכויות שאותן קיבל לשם כך מראש.

 

מהו ייפוי כוח ולשם מה נועד?

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שבוצע בשנת 2016, קבע את התוספת לעריכת ייפוי כוח מתמשך, שמבטאת את כיבוד רצונו של אדם ביחס לעתידו ולעתיד משפחתו. עד למועד התיקון, כל אדם שלא היה כשיר יותר לניהול ענייניו, יכול היה למנות אפוטרופוס שיפעל עבורו, בכפוף לתהליך משפטי הכולל כפיפות לאפוטרופוס הכללי, הגשת מסמכים רפואיים, תסקיר ודיווח על הטיפול באותו אדם.

התיקון למעשה אפשר לאותם אנשים להשתמש בחלופה נוספת לצורך תכנון חייהם העתידיים, אותה ניתן לקבוע מראש, כל עוד הצלילות והכשירות עודנה תקינה ומבלי לעבור דרך בית המשפט בנושא זה.

מסמך ייפוי כוח מתמשך מבוסס הלכה למעשה על יסוד כבוד האדם וחירותו, כך שהדאגה לאדם המייפה שמבוצעת באופן שגרתי על ידי סביבתו הקרובה, לא תדרוש בהתערבות המדינה ככל שיש ברשותו מערכת תמיכה שדואגת לו, לצרכיו ולרווחתו.

מהו ייפוי כוח ולשם מה נועד?
מהו ייפוי כוח ולשם מה נועד?

סמכויותיו והוראותיו האפשריות של הממנה (מייפה הכוח)

הממנה יוכל למנות כל אדם אחר לטפל בענייניו אם חלילה לא יהיה כשיר לכך בעתיד ולצייד אותו בהוראות ובסמכויות ספציפיות, למשל להחליט כי מיופה הכוח יוכל לקבל החלטות רק במקרים מסוימים, או לקחת על עצמו את הטיפול בתחום ספציפי.

הממונה גם רשאי להעמיד מחליף למיופה הכוח שלו בפקיעת המינוי ולהחליט כי יידרשו מספר מיופי כוח במקרים ובתחומים לבחירתו האישית. כמו כן, ניתן למנות מראש מיופה כוח אחד או יותר כך שההמלצה המשפטית תהיה למנות מלכתחילה יותר ממיופה כוח אחד, לצורכי גיבוי מכל סיבה שהיא.

יצוין כי בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך מול עורך דין מתאים, לא יוכל מיופה הכוח הרלוונטי להימצא בפגישה וזאת במטרה לשקף את רצונותיו וכוונותיו הבלעדיים של הממנה, מבלי שתופעל עליו כל השפעה חיצונית.

ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך

גורמים ובעלי תפקידים רלוונטיים

בעריכת ייפוי כוח מתמשך מעורבים מספר גורמים שונים להלן:

הממנה (מייפה הכוח)

זהו האדם שמחליט למנות אדם אחר לטיפול בענייניו, תוך שהוא קובע, מגדיר ותוחם את סמכויות ייפוי הכוח מרצונו החופשי. החוק קובע כי רק בני 18 ומעלה, הכשירים נפשית וקוגניטיבית להבין את מעשיהם והשלכות מעשיהם, רשאים להיות ממנים.

 

הממונה (מיופה הכוח)

זהו האדם שנבחר לטיפול בענייני הממנה ומעצם מינויו, עליו לפעול בתום לב ובמסירות לשמירה על טובת הממנה בלבד, פרטיותו וכבודו. אם נדרש לכך, הממונה יתייעץ עם גורמים מקצועיים מתאימים לצורך קבלת ההחלטות או יפנה ליתר בני המשפחה והקרובים, אם הדבר נדרש לקיום רצונותיו האותנטיים והמקוריים של הממנה.

נקודה חשובה: הממונה רשאי לפעול בתפקידו בתשלום, אך רק אם הדבר נקבע במסמך ייפוי הכוח וכל עוד נקוב בו השכר המדויק לשם כך. בנוסף, יכול הממונה לנכות מנכסי הממנה את כל ההוצאות שהוציא מכיסו לצורך טיפול בנושאים עליהם הוא אמון.

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עריכת מסמכי ייפוי כוח מתמשכים מתבצעת אך ורק באמצעות עו"ד החבר בלשכת עורכי הדין ושעבר הכשרה ייעודית לעריכת יפויי כוח מתמשכים מטעם האפוטרופוס הכללי ובתנאי שאין לו ניגוד עניינים או כל עניין אישי בייפוי הכוח שלו הוא נדרש.

תפקידו של עורך הדין יהיה להסביר לממנה עצמו את המשמעות וההשלכות שבעריכת ייפוי הכוח והאצלת הסמכויות, על החלופות האפשריות והנושאים שניתן לכלול במסמך. כמו כן, יש מצבים שבהם יש לבקש בכל מקרה את אישורו של בית המשפט לביצוע פעולות מסוימות ועל עורך הדין לפרט ולתאר אותם טרם יצירת המסמך. כמו כן, עליו להבהיר מהן אפשרויות ביטול ייפוי הכוח.

 

אדם מיודע

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי על הממנה לנקוב במסמך ייפוי הכוח המתמשך באדם נוסף, שמיופה הכוח נדרש לדווח לו על פעולות והחלטות מצידו בנושאים המתאימים ובמועדים שנקבעו לכך במסמך. אדם זה רשאי גם לקבל מידע נוסף מהאפוטרופוס הכללי בנוגע להפעלת ייפוי הכוח, זהות הממונה והעניינים שבשליטתו, כל עוד הממנה עצמו לא הגביל את קבלת המידע בייפוי הכוח שלו.

 

האפוטרופוס הכללי

הגורם המוסמך בנושא זה ושפועל מטעם משרד המשפטים ומנהל רישום ומאגר של כל ייפויי הכוח המתמשכים ומקבל לידיו כל מסמך שהופקד ואת ההתראות על הפעלת כל אחד מהם. כמו כן, אם בוטל ייפוי הכוח או פקע, יש ליידע בכך את האפוטרופוס הכללי. הממנה יכול גם לציין במסמך מטעמו על חובת הממונה לדווח לאפוטרופוס הכללי על פעולות מסוימות.

 

בית המשפט

טיפול במחלוקות שלא נמצא להן פתרון הדדי, בקשה למתן הוראות לצורך המשך ניהול ענייני מייפה הכוח, או נושאים שלא נכללו בייפוי הכוח במפורש ודורשים הכרעה משפטית, יועברו לטיפולו של בית המשפט.

 

נושאים שבהם לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך

קיימים בחוק כמה מצבים שבהם לא יתאפשר למנות אדם אחר כמיופה הכוח, ביניהם סיטואציות שנשמרות לאדם כזכותו הבסיסית לפי דין כמו הצבעה בבחירות, המרת דתו ועוד. מעבר לכך קיימות פעולות שניתן לכלול בייפוי הכוח רק מתוקף הסמכה מפורשת מצד הממנה: נתינת הלוואה עד 100,000 ₪ או נתינת מתנה כלשהי, טיפול ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, ביצוע פעולות משפטיות עד לסכום של 500,000 ₪ או פעולות במוצר פנסיוני.

פעולות בסדרי גודל כספיים גדולים יותר לרבות עסקאות נדל"ן או פעולות שלא הוסמך עבורן מפורשות מיופה הכוח, ידרשו באישורו של בית המשפט.

נושאים שבהם לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך
נושאים שבהם לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך

מצבים שבהם לא ניתן להתמנות כמיופה הכוח

אדם בעל ניגוד עניינים עם מייפה הכוח, לא יוכל לשמש כמיופה שלו משום שהחוק אוסר על עסקאות הדדיות בין הצדדים או על מצב שבו קיים מיופה כוח לשני ממנים שונים. כיצד מתרחש הדבר כאשר אדם מבקש למשל שאשתו תהיה מיופת כוחו? החוק קובע כי כאשר השניים מנהלים יחד משק בית משותף, רשאי הממנה להסמיך את זוגתו לפעולות שנוגעות לניהול משק הבית המשותף.

במצבים שבהם מיופה הכוח הינו פושט רגל שלא קיבל הפטר מחובותיו או חייב מוגבל, לא ניתן למנותו כמיופה לענייני רכוש. כמו כן, אדם המספק בתשלום לממנה טיפול רפואי, מגורים או שירות משפטי לעניין ייפוי הכוח, לא יוכל לשמש כמיופה שלו. חריג לכך מתקיים כאשר מיופה הכוח הינו קרוב משפחה.

 

עורך דין לעריכת ייפוי כוח מתמשך

למסמך ייפוי הכוח המתמשך עוד שורה ארוכה של תנאים, הגבלות והוראות שחשוב לתת לגביהם את הדעת טרם עריכת המסמך ובכך לייצר לאדם הממנה את כל ההגנות המאפשרות לו לממש את כוונותיו ורצונותיו הטהורים.

עורך הדין המטפל בעריכת המסמך ושמסדיר בו את רצונות אותו אדם נדרש לבקיאות רבה ביותר סביב הנושא, תוך חתירה למיצוי יעיל של הסדרת עתידו. לתיאום פגישה בנוגע לעריכת ייפוי כוח מתמשך, פנו לעורך הדין מיכאל פיינברג, המומחה לנושא.

הממנה יוכל לקבוע את המצבים בהם ייפוי הכוח יפקע או יבוטל. אם לא עשה זאת, ייפוי הכוח יפקע עם הפיכתו של הממונה עצמו לבלתי כשיר או יוכרז כפושט רגל. אם מיופה הכוח הוא בן/ בת הזוג – במקרה של גירושי הצדדים יבוטל המינוי למעט אם צוין במסמך אחרת.

הנחיות אלה מסדירות את אופן הפעולות או תהליכי קבלת ההחלטות מצידו של הממונה לכשיידרש לכך. הנחיות אלה אם לא בוטלו ביוזמתו של הממונה, יהיו בתוקף כל עוד בית המשפט קבע אחרת.

במצב כזה, יש לפעול לפי רצונות הממנה כפי שהביע אותן מראש ובהתאם להיכרות של הממונה עמו ולפי טובתו האישית.

אם אדם יוצא מכשירותו וכעת לא מסוגל לניהול ענייניו אך לא ערך מראש מסמך ייפוי כוח מתמשך לשם כך, יש לפנות בבקשה למינוי אפוטרופוס לבית המשפט באמצעות עורך דין מתאים.

מאמרים נוספים:

מינוי אפוטרופוס

בכל הקשור לנושא מינוי אפוטרופוס, מדובר בהליך חריג ופולשני ביותר, שכתוצאה מכך הוא גם נדיר ולא נעשה בו שימוש אלא במקרים חריגים במיוחד שבהם נדרש

להמשך קריאה »