חלוקת נכסים בגירושין

להאזנה:

 

חלוקת נכסים בין בני הזוג בעת הגירושין הינו נושא רגיש ומורכב שיכול להיות לו השלכות גדולות על עתידו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג.  אופן חלוקת נכסים בגירושין תלוי במידת קיומו של הסכם ממון בין הצדדים וכאשר כזה לא קיים הדבר ייעשה בהתאם להלכת השיתוף או לחוק יחסי ממון כפי שנסביר בהרחבה בהמשך המאמר.

 

אלו נכסים יש לחלק

חלוקת הרכוש נוגעת לכל זכות בעלת שווי כלכלי שהצטברה בידי בני הזוג במהלך החיים המשותפים. הנכסים אותם יש לחלק כוללים, נכסי דלא ניידי כולל דירות מגורים ודירות להשקעה, רכבים, מיטלטלין וזכויות סוציאלית לרבות, פנסיה, קרנות השתלמות, פיצויי פרישה קופות תגמולים וחסכונות. גם מוניטין עסקי יש לקחת בחשבון בעת חלוקת נכסים עסקיים.

בכל מקרה בעת חלוקת הרכוש יש להביא בחשבון גם את מה שמכונה נכסים שליליים, כלומר את כל החובות הכספיים שנצברו על ידי בני הזוג ועסקיהם.

אלו נכסים יש לחלק
אלו נכסים יש לחלק

 

מי שנישא טרם שנת 1974

מי שנישא לפני שנת 1974 בעת חלוקת נכסים בגירושין יחול עליו מה שקרוי חזקת השיתוף. הלכה זו קובעת כי כל הנכסים שנצברו במהלך הנישואין נחשבים למשותפים, ללא תלות באופן הרישום הפורמלי של הבעלות על הנכסים השונים.

כפי שיודע היטב כל עורך דין דיני משפחה הלכת השיתוף נקבעה בפסיקה והיא מתבססת על החזקה, כי ככל שהדבר נוגע לנכסים משותפים או לנכסים שבהם הייתה כוונה של אחד מבני הזוג ליצור בהם שיתוף עם האחר בעת הגירושין תתקיים לגביהם חלוקה שוויונית או איזון משאבים.

 

תנאים להחלת חזקת השיתוף

חזקת השיתוף חלה כאשר התקיימו התנאים שנקבעו בפסיקה בכל הנוגע לניהול משותף של "אורח חיים תקין" ו"מאמץ משותף". אורח חיים תקין אינו מחייב הוכחת שלום בית למשך כל תקופת הנישואין. מאמץ משותף קיים גם במידה ואחד מבני הזוג השקיע בחיים המשותפים מבחינה כספית, בעוד האחר השקיע בחיים הללו מאמץ בבית ובטיפול במשפחה.

חלוקת נכסים בגירושין
חלוקת נכסים בגירושין

נכס שעבר בירושה

באופן עקרוני חזקת השיתוף לא חלה על נכס שירש אחד מבני הזוג כל עוד הוא לא עשה בו שימוש המראה על כוונתו שלא להפריד את הנכס שירש משאר הנכסים המשותפים. אם בני הזוג הסכימו על החלת חזקת השיתוף על הנכס או כאשר בן הזוג, אשר לו שייך הנכס שהועבר בירושה, עשה בו שימוש שממנו ניתן להבין כי ברצונו להחיל את חזקת השיתוף גם על נכס זה יחול החזקה.

 

מי שנישא לאחר שנת 1974

עם חקיקתו של חוק יחסי ממון בוטלה למעשה הלכת השיתוף ביחס לזוגות שנישאו לאחר מועד תחילתו של החוק. על פי חוק זה, חלוקת נכסים בגירושין יכלול את כל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין על ידי שני בני הזוג, למעט יוצאים מן הכלל המצוינים במפורש בחוק. יש לכלול את כל הרכוש הקיים ולבצע מה שמכונה איזון של המשאבים במועד פקיעת הנישואין.

 

בגידה ואלימות

חשוב לדעת כי בגידה של מי מהצדדים אינה משפיעה על איזון המשאבים במסגרת חלוקת נכסים בגירושין מכוח חוק יחסי ממון. ישנם מקרים בהם בית המשפט יחליט שלא לקיים איזון במשאבים במקרה של אלימות פיזית ונפשית מתמשכת לאורך זמן שבוצעה על ידי בעל אלים כנגד זוגתו לשעבר.

במקרה של אישה שסבלה מאלימות, בית המשפט עשוי לקבוע כי הצדק מחייב כי החלק שיינתן לאישה יהיה גבוה יותר.

 

השפעת הסכם ממון על חלוקת נכסים בגירושין

כפי שציינו, במידה ויש הסכם ממון בין אם הוא נחתם טרם לנישואין או אחריהן, חלוקת הנכסים תתבצע על פיו ולא בהתאם לחוק יחסי ממון או חזקת השיתוף. בדרך כלל בהסכם הממון נקבע כי הנכסים שהיו ברשות כל אחד מהצדדים טרם תחילת הקשר יישארו בבעלותם ואילו החלוקה תתקיים על הנכסים שנצברו בהמשך. עם זאת ההסכם יכול להיות מפורט ולסתור זאת.

השפעת הסכם ממון על חלוקת נכסים בגירושין
השפעת הסכם ממון על חלוקת נכסים בגירושין

 

מחלוקות על חלוקת הנכסים

מחלוקות לגבי אופן חלוקת רכוש בגירושין יכולות לנבוע סביב שימוש של הבעל בהסכמה למתן גט כקלף מיקוח כנגד זוגתו לשעבר, על מנת לקבל יתרון כלכלי בגירושין. מחלוקות עשויות להיגרם גם כתוצאה מניסיונות של בני זוג להברחת נכסים במיוחד כאשר אחד מבני הזוג אינו מעורה במצב הפיננסי כמו גם, וויכוחים לגבי נכסים שקדמו לנישואין והוחזקו בנפרד או בשיתוף.

 

דירת המגורים של בני הזוג

סביב חלוקת הרכוש בגירושין יש לרוב מתיחות סביב דירת המגורים של בני הזוג. כאשר יש ילדים קטנים שנשארים לגור בבית לא ניתן למכור את הנכס ולחלק את שוויו. כאשר הילדים כבר גדלו ניתן למכור את הדירה ולהחזיר את החוב שנותר מהמשכנתא ולאחר מכן לחלק את הכסף שנותר. לחילופין ניתן שאחד מבני הזוג ירכוש את חלקו של בן זוגו באמצעות חלקו בנכסים אחרים.

 

רכוש שלא ידוע על קיומו

במסגרת הליכי גירושין רבים בהם אחד הצדדים היה בעל שליטה פיננסית על הנכסים, הצד השני עשוי לחשוש כי קיימים נכסים נוספים שהוא אינו מודע לקיומו. ניתן לדרוש על מנת למנוע הברחת נכסים כי בן הזוג יפרט בתצהיר את כלל הרכוש שבבעלותם ולצרף את התצהיר כחלק מהסכם הגירושין. הדבר יאפשר לתבוע מחצית של רכוש אשר אינו מצוין בתצהיר ויתגלה בעתיד.

 

ליווי משפטי

תקופת הגירושין מייצרת חשש וחוסר וודאות בקרב בני הזוג במישורים האישיים, הכלכליים והחברתיים. על מנת לעבור את הליך הגירושין בצורה הטובה ביותר, כל אחד מבני הזוג לליווי משפטי מקצועי של גורם מנוסה מקצועי כמו עורך דין מיכאל פיינברג המתמחה בתחום. למשרד התמחות מיוחדת בתיקים מורכבים לרבות גיבוש הסכמים לפתרון כלל הסוגיות הרגישות בהליך.

באופן עקרוני, רכוש שנצבר מלפני נישואין  אמור להיות שייך לצד שרכש את הרכוש. במקרה שיש הסכם ממון וההסכם מאשר זאת אזי כך אכן גם יהיה. במקרה שלא קיים הסכם ממון, הדבר תלוי במשך הזמן שחלף ואם נשמרה הפרדה של הנכס המדובר משאר הרכוש. במידה ובני הזוג שילמו שניהם את המשכנתא, למשל הדבר עשוי לשנות את הבעלות על הדירה למשותפת.

הליך גירושין יכול להתנהל בסכסוך תוך העברת הסוגיות במחלוקת לערכאות משפטיות או בדרכי שלום תוך גיבוש של הסכם הוגן אשר יענה על הצרכים של שני הצדדים. הגעה להסכמה בעניין אופן חלוקת נכסים בגירושין יכול למנוע מחלוקות עתידיות בין הצדדים ולקבל את אישור של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני על מנת לתת למסמך מעמד של פסק דין.

בעת גירושין יש צורך לבצע פירוק של השיתוף בנכס. הדבר יכול להיעשות באמצעות חלוקה בעין של הדירה, מכירת הדירה לצד שלישי וחלוקת הרווחים בין בני הזוג או העברת הבעלות בה לאחד מן הצדדים תמורת חלק אחר מהרכוש המשותף. במרבית המקרים האפשרות של חלוקה בעין אינה אפשרית, היות שהפיכת הדירה לשני נכסים נפרדים אינה כלכלית או אינה ברת ביצוע מבחינה תכנונית.