חלוקת עסק בגירושין

להאזנה:

 

במסגרת הליך גירושין יש צורך בחלוקת כלל הרכוש של בני הזוג בהתאם לחוק יחסי ממון או לפי חזקת השיתוף. בכלל זה יש צורך לבצע חלוקת עסק בגירושין כאשר קיים עסק פעיל בבעלות אחד הצדדים או שניהם. יש צורך להחליט אם למכור את העסק וכיצד לחלק את הרווחים לצד שאר הרכוש או אם להמשיך לקיים את העסק המשותף יחד גם לאחר הגירושין.

 

בני זוג עם עסק משותף בהליכי גירושין

בעת גירושין בין בני זוג אשר מנהלים עסק משותף, יכולים להתקיים שני כללים מרכזיים. הכלל הראשון נוגע לבני זוג שנישאו לאחר תחילת שנת 1974 בו נכנס לתוקף חוק יחסי ממון. על פי החוק גם במידה והצדדים לא ערכו ביניהם הסכם להסדיר את יחסי הממון הרי שיחול על כלל הרכוש, לרבות העסק, הסדר איזון משאבים כפי שעוגן בחוק.

בני זוג עם עסק משותף בהליכי גירושין
בני זוג עם עסק משותף בהליכי גירושין

 

בהתאם לחוק יחסי ממון

על פי החוק בעת גירושין, כל אחד מהצדדים יהיה זכאי למחצית מהשווי של  הרכוש המשותף שצברו במהלך החיים המשותפים, לרבות העסק המשפחתי אשר הוקם על ידם. חלוקה של החברה או העסק באמצעות איזון המשאבים יתבצע על פי הערכת כלל השווי של נכסי בני הזוג ומשווי זה יש להפחית את החובות הקשורים לעסק בעת חלוקת עסק בגירושין בהתאם לחוק.

כך, בני הזוג בעצמם או באמצעות איש מקצוע חיצוני יעריכו את שווי העסק המשפחתי ויתחלקו בשווי זה לאחר מכירתו. כאשר הצדדים אינם מסכימים בנוגע לאופן הערכת שווי העסק ואופן מכירתו, בית הדין הדתי או בית המשפט למשפחה בהתאם למקום ניהול ההליך יהיה מוסמך לקבוע כיצד להעריך לחלק.

חלוקת עסק בגירושין
חלוקת עסק בגירושין

על פי הלכת השיתוף

הכלל השני שלפיו יש לבצע חלוקת חברה בגירושין נוגע לכל אותם זוגות שנישאו לפני שנת 1974 שעליהם חלה הלכת השיתוף. בהתאם להלכה זו בני הזוג יכולים לדרוש את החלק שלהם בעסק המשותף בכל שלב, מבלי להידרש למות האחר או להליך גירושין. בניגוד למנגנון של הסדר איזון משאבים, הלכת השיתוף חלה על כל חברה או עסק שברשות שני בני הזוג, לרבות כאשר הוא לא נצבר במשותף.

למרות ההשקעה העצומה של עצמאי בעסק גם אם לא הייתה תמיכה של בן/ת הזוג בתחום העסקי על פי דין מדובר בנכס משותף וגם אם הוא ונכסיו רשומים רק על שם אחד מהם, עדיין הוא נחשב לנכס משותף מכיוון שהעסק הוקם או התפתח באופן משמעותי במהלך חיי הנישואין, ומשכך יהיה זכאי בן הזוג למחצית משוויו של העסק בגירושין.

 

שיקולים משפטיים רלוונטיים

כאשר בני הזוג המתגרשים חלוקים ביניהם לגבי הדרך שבה יש לחלק את העסק המשותף או לגבי הדרך שבה יש להעריך את שווי העסק הדבר יובא להכרעה שיפוטית. במצבים בהם מי מבני הזוג מעוניין להמשיך ולנהל את העסק לאחר הגירושין והוא שעשה זאת עד כה בית המשפט לרוב יאפשר זאת ויקבע כי עליו לשלם את מחצית הערך של העסק לצד האחר.

בהקשר זה בית המשפט נדרש לממש את  האיזון ולקבוע את אופן ביצוע החלוקה ותנאיו, לרבות קביעות לגבי הריביות או סילוקן בשיעורים. על בית המשפט לקחת בחשבון את מצבם הפיננסי של שני הצדדים ולהביא בחשבון גם את טובתם של ילדיהם הקטינים בכל הנוגע לחלוקת הרכוש כולו לרבות, חלוקת עסק בגירושין והמשך קיום ההכנסות הנדרשות לפרנסת הילדים.

שיקולים משפטיים רלוונטיים
שיקולים משפטיים רלוונטיים

 

חלוקת ערך המוניטין

בית המשפט העליון פסק בעבר כי בנסיבות שונות גם מוניטין, בין אם אישי או עסקי שצבר אחד מבני הזוג לאורך החיים המשותפים יהיה בר חלוקה ויש להביא זאת בחשבון בחישוב איזון המשאבים המשותפים בעת הגירושין. בית המשפט קבע כי יש להביא בחשבון במסגרת איזון במשאבים כי יש ערך לכך שהיא אפשרה לבן זוגה להשקיע במקצועו והוא שהוליד לו את המוניטין האישי.

 

המשך הפעלת העסק

כפי שיודע היטב כל עורך דין דיני משפחה למרות שבמסגרת הליכי גירושין, צפויים להיווצר חילוקי דעות מהותיים בין הצדדים לגבי אופן המשך ניהול העסק חשוב להמשיך את הפעילות העסקית על מנת שלא לפגוע בסופו של דבר בכל הצדדים.

חשוב לנסות לגבש פתרונות מוסכמים כיצד לחלק את העסק/חברה, בין אם באמצעות מכירה או שאחד מבני הזוג ימשיך להפעיל את החברה בתמורה לשכר חודשי. המשך הפעלת העסק בתורה לשכר מצריך שטיב הקשר בין הצדדים יאפשר להם לתקשר זה עם זו בצורה מכובדת ויעילה, תוך הפגנת יכולת גבוהה להפריד בין האישי לעסקי.

 

מכירת העסק או החברה בגירושין

כאשר נסיבות הפרידה הובילו למשבר אמון חריף בין הצדדים לעיתים לא יהיה מנוס ממכירת העסק כחלק מהליך חלוקת עסק בגירושין ואיזון המשאבים. במקרים רבים ניסיון להמשיך ולהפעיל את העסק בכל מחיר, עלול להביא להפסדים עסקיים ולפגיעה במוניטין העסקי. בהקשר של מכירת העסק ניתן לבחור בין שתי אלטרנטיבות, מכירה לצד ג' או מכירה לאחד הצדדים.

 

הערכת השווי של העסק המשותף

הערכת שווי צריכה להתבסס על נכסים מוחשיים כמו מלאי ועל נכסים לא מוחשיים כמו מוניטין. במסגרת הערכת השווי יש צורך לנכות את חובות העבר וההפסדים. מדובר בסוגיה מורכבת שמקרים רבים יידרש רואה חשבון מנוסה. במקרים רבים כל צד מביא מומחה מטעמו וטוען להערכה שונה ובמקרים שכאלה בית המשפט רשאי למנות מומחה מטעמו לפתור את הסוגיה.

 

הליך המכירה בפועל

לצורך המכירה יש צורך לקבוע את השווי של העסק. הערכה זו צריכה להתבסס על היקף הפעילות העסקית והיקף הנכסים הקיימים של העסק. במידה והעסק צבר חובות, יש צורך לנכותם בעת חישוב השווי. לאחר קביעת השווי במידה ואף אחד מבני הזוג אינו מעוניין ברכישה יש צורך לאתר רוכשים פוטנציאלים אשר יהיו מכונים לשלם את המחיר המבוקש.

לאחר שהעסק נמכר, יש לחלק באופן שווה את הרווחים בין הצדדים.  במידה ובני הזוג חתמו על הסכם ממון המתייחס גם לסוגית העסק המשותף, חלוקת הרווחים תיעשה גם כן על פי הוראות ההסכם. בהעדר הסכם ממון, יחולקו רווחי המכירה בהתאם לקביעת החוק שווה בשווה. לחילופין, בני הזוג יכולים להגיע לכל הסכמה אחרת ביניהם במסגרת חתימה על הסכם הגירושין.

 

עסקים ורכוש שלא יחולקו בגירושין

על פי הדין נכסים שנצבר שלא במאמץ משותף לא יחולקו בעת הגירושין ומי שנחשב לבעלים של אותם נכסים, בין אם הם עסקיים, מקרקעין  או פיננסים, הם יישארו ברשותו גם לאחר הגירושין. מדובר על נכסים שהיו בבעלותו של אחד מבני הזוג בטרם הנישואין ולא חלו בו שינויים ולא הופגן כוונת שיתוף בהם כמו גם נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה רק לאחד  מבני הזוג במהלך הנישואין.

 

סיכום חלוקת עסק בגירושין

לסיכום הנושא, חלוקת חברה בגירושין יכולה להוות סוגיה קשה שמומלץ לנסות ולפתור בדרכי שלום. כאשר העסק מנוהל על ידי אחד הצדדים מומלץ לאפשר לו להמשיך לעשות זאת במידה והוא מעוניין בכך, תוך קיזוז מחצית מהשווי העסקי מול הנכסים האחרים אותם מחלקים. לשם גיבוש הסכמות בנושא אתם מוזמנים לפנות לשירותי עו"ד מיכאל פיינברג המתמחה בתחום.

כאשר עולה חשש מפני הסתרה או הברחה של נכסים מצד מי מהצדדים חשוב לפנות באופן מידי לעורך דין לדיני משפחה אשר בעת הצורך ינקוט באמצעים להקפאת המצב הקיים. ניתן לעשות זאת באמצעות הוצאת צווי מניעה או הגבלת הפעילות בחשבון המשותף, ולמנוע ביצוע פעולות בכספים או ברכוש באופן חד צדדי.

יש לחלק הן את שוויו של העסק והן את הנכסים המוחשיים כמו גם, את נכסי הקריירה והמוניטין של העסק. המוניטין הוא למעשה נכסים לא מוחשי שנצבר במהלך הנישואין. ככל שמדובר בעסק גדול יותר כך השווי של המוניטין העסקי יהיה גדול יותר.

כאשר לא קיים הסכם ממון אופן החלוקה של כלל הרכוש לרבות העסק המשפחתי יתבצע בהתאם לחוק היבש או בהתאם ליכולת של הצדדים להגיע להסכמות בנושא. עריכת הסכם ממון ממוקד מאפשר לצדדים לשקול מראש את כל האפשרויות ולהגיע להסכמות שונות לחלוטין מההגדרות בחוק היבש. ניתן לקבוע  על חלוקת רק חלק מנכסי העסק המוחשיים והשארת המוניטין בידי בן הזוג שבנה אותו וכן הלאה.

זה שנכס רשום על שם אחד מבני הזוג אינו אומר זר מבחינת החוק לגבי הבעלות בפועל בעני החוק. מכיוון שבחוק ובפסיקה בישראל המגנה היא להחיל שוויון זכויות בין בני הזוג בעת הגירושין, גם אם כל הרכוש יהיה רשום על שם אחד מהם אין בכך על מנת לשלול את בעלותו של בן הזוג השני במחצית של כל אותו רכוש.